Więcej More about o aplikacji application

Dane w jednym miejscu All data in one place

diCELLa eCRF
clinical trails

Nasz produkt został stworzony specjalnie z myślą o potrzebach sektora klinicznego, związanymi z badaniami oraz zarządzaniem danymi klientów. Dzięki zastosowanej architekturze w prosty sposób możecie Państwo rozdzielić obowiązki wszystkich trzech podmiotów, biorących udział w procesie między powołane do tego osoby lub skupić większość z nich w jednych rękach. Duża elastyczność w podejściu do odpowiedzialności to zdecydowanie jedna z największych zalet naszego systemu.

Our product was created specifically to meet the needs of the clinical sector related to research and customer data management. Thanks to the used architecture, you can easily separate the responsibilities of all three entities involved in a process between appointed people or focus most of the duties in one person's hands. High flexibility in the approach to responsibility is one of the greatest advantages of our system.

Zgodność
ze standardem

COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

Aplikacja diCELLa eCRF clinical trails została stworzona w oparciu o wytyczne Food and Drug Administration (FDA 1572 & Financial Disclosure Form, FDF), dzięki czemu zgodność z 21 CFR 312 jest gwarantem. Co to oznacza dla klientów? Przede wszysktim to, że decydując się na nasz system, będą mieli pewność, że wszelkie procedury oraz informacje, podawane na wyjście są aktualne i będą zrozumiałe oraz akceptowalne w każdym kraju na świecie.

diCELLa eCRF clinical trials application was based on Food and Drug Administration guidelines (FDA 1572 & Financial Disclosure Form, FDF), so compliance with 21 CFR 312 is guaranteed. What does this mean for customers? First of all, by choosing our system, you will be sure that all procedures and information on the output will be up-to-date and will be understandable and acceptable in every country in the world.

Technologia
blockchain

BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY

Operacje z danymi, które przeprowadzane są w naszej aplikacji są zabezpieczone przed niepożądanymi zmianami dzięki oparciu o architekturę inteligentnych kontraktów, znanych z technologii Blockchain. Korzystając z jej dorobku, możemy zagwarantować autentyczność i niepowtarzalność danych, które zostają wprowadzone do systemu. Taki zabieg jest konieczny, by wyeliminować jakiekolwiek ryzyko podmiany bądź sfałszowania informacji, które będą odgrywyały kluczową rolę w badaniach klinicznych.

Data operations carried out in our application are protected against unwanted changes thanks to the architecture of smart contracts, known as Blockchain technology. Using its achievements we can guarantee the authenticity and uniqueness of the data entered into the system. Such a procedure is necessary to eliminate any risk of the replacement or falsification of information which will play a key role in clinical trials.

Podział na role

DIVISION INTO ROLES

W proces badania klinicznego zaangażowane jest wiele osób, które odpowiedzialne są za przeprowadzenie operacji w każdym kolejnym etapie. Aplikacja diCELLa eCRF clinical trails pozwala na monitorowanie każdego kroku tej działalności, dzięki czemu osoba, która zleciła dane badanie ma pewność, że przebiega zgodnie z założeniami. Można wyróżnić trzy główne strony, które biorą udział w badaniu klinicznym - jest to Sponsor, zlecający całe badanie i powołujący głównego badacza, Firma CRO, reprezentująca prawnie zagranicznych sponsorów oraz Zespół badawczy, którego zadaniem jest wykonywanie wszelkich działań na preparatach oraz badań pacjentów.

There are many people involved in the clinical trial process who are responsible for carrying out the procedure at each stage. diCELLa eCRF clinical trials application allows you to monitor all steps of this task so that the person who ordered the study can be sure that it is proceeding as planned. There are three main organs involved in a clinical trial – the Sponsor ordering the trial and designating the main researcher, the CRO Company legally representing foreign sponsors and the Research Team whose task is to work with preparations and patients.

Ikona sponsora

Sponsor

Jest odpowiedzialny głównie za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego. Sponsor musi być osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną, która ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Najczęściej sponsorami zostają firmy farmaceutyczne.

He is responsible especially for the initiation, conduction and funding of the clinical trial. The Sponsor is the natural or legal person or organizational unit established in the territory of the European Union or European Free Trade Association (EFTA) member state. Usually, Sponsors are pharmaceutical companies.

Ikona firmy CRO

Firma CRO

CRO COMPANY

Organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie Sponsora. Zlecenie odbywa się na zasadzie umowy, która zawiera informacje dotyczące rodzaju działań z zakresu badań klinicznych, do jakich ma zobowiązać się Firma CRO. Sponsor może przekazać swoje obowiązki i funkcje organizacji, ale ostateczna odpowiedzialność za jakość i zgodność zawsze pozostaje po stronie Sponsora.

It is the organization that conducts the clinical trial ordered by the Sponsor. The ordering is based on a contract that contains information about the type of clinical trial activities to be undertaken by the CRO Company. The Sponsor can delegate its duties and functions to the organization but after all the responsibility for the quality and compliance of the research always remains with the Sponsor.

Ikona zespołu badawczego

Zespół badawczy

RESEARCH TEAM

eCRF diCELLa clinical trails odzwierciedla strukturę zespołu badawczego, monitora i sponsora w badaniu klinicznym. Oznacza to, że w proces badania zaangażowani są wykwalifikowani medycy, biotechnolodzy, a także farmaceuci. Członkowie zespołu badawczego, za pomocą aplikacji, mogą w łatwy sposób wypełniać oraz edytować karty CRF uczestników badania.

diCELLa eCRF clinical trials application reflects the structure of the Research Team, Monitor and Sponsor in the clinical trial. It means in the study process qualified medics, biotechnologists and also pharmacists are involved. With the application members of the Research Team can easily fill and edit the CRF records of all study participants.

Czym możemy się pochwalić What we can be proud of

Zalety aplikacji

ADVANTAGES OF THE APPLICATION

Oprócz tego Except that

Przejrzystość

CLARITY

Interfejs aplikacji został stworzony tak, by użytkownik zawsze wiedział, w którym miejscu się znajduje. To, w połączeniu z przejrzystą nawigacją, sprawia, że cały projekt jest bardzo przystępny dla nowych klientów.

The application interface has been designed in a way so that the user always knows where he is. Combined with clear navigation, it makes the whole project accessible to new customers.

Elastyczność

FLEXIBILITY

Dzięki temu, że opiekę nad badaniem klinicznym sprawuje użytkownik wraz z powołanymi przez siebie organami, może mieć pewność, że dobór terminów, które nałoży się na poszczególne zadania, będzie jak najbardziej odpowiedni dla niego.

Because the care of the clinical trial is carried out by the user together with the organs designated by him, he can be sure that the selection of dates for given tasks will be most suitable for him.

Rozdzielność

Separation

Aplikacja pozwala na rozdzielenie obowiązków pomiędzy różne role, dzięki czemu procesy podczas danych etapów badania klinicznego mogą zachodzić symultanicznie.

The application allows separating the duties between different roles so the processes during each stage of the clinical trial can occur simultaneously.

Wielozadaniowość

MULTITASKING

Oczywiście same badania kliniczne nie są jedyną funkcjonalnością aplikacji. Wszystkie czynności wokół całego procesu (powoływanie ludzi na odpowiednie stanowisko, dokonywanie predykcji pomiarów na podstawie dostarczonych danych, zbieranie dokumentacji medycznej, itp.) jest możliwe do przeprowadzenia wewnątrz naszego systemu, co czyni go niesamowicie wielozadaniowym produktem.

Of course, clinical trials alone are not the only function of the application. All tasks around the whole process (appointing people to the appropriate position, making measurements and predictions based on the provided data, collecting medical documentation, etc.) are possible to carry out within our system which makes it a highly multitasking product.

Prostota

SIMPLICITY

Minimalistyczny layout, skupiający się tylko na najważniejszych funkcjach i kryjący bardziej szczegółowe na niższych poziomach sprawia, że niezwykle łatwo zabrać się do pracy, nawet jeśli korzysta sie z niego po raz pierwszy.

The minimalist layout, focusing only on the most important functions and covering more detail at lower levels, makes it very easy to get to work, even when using the application for the first time.

Dokładność

PRECISION

Precyzja w doborze odpowiednich środków jest kluczowa w badaniach klinicznych, dlatego wewnątrz aplikacji znajduje się bardzo przejrzysty układ tabel, zawierający informacje na temat badanych substancji.

Precision in the selection of appropriate agents is key in clinical trials. This is why inside our applications there is a clear layout of tables containing information on the tested substances.

Wycena

PRICING

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, dlatego, jeśli nasza oferta wydaje się interesująca lub jeśli masz dodatkowe pytania...

We have an individual approach to every order, so if you are interested in our offer or have any additional questions…