Poznaj nas GET TO KNOW bliżej US BETTER

Menu badania

Jest to sekcja główna, gdzie znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzanym badaniu (tytuł, akronim, status, opis). Oprócz tego, w głównych zakładkach tej sekcji znajdują się także dane placówki, która przeprowadza badanie kliniczne, a także dane wszystkich pacjentów, biorących w nim udział. To oczywiście nie wszystko, bowiem poza główną częścią dostępne są także informacje, kto jest głównym badaczem, o wszystkich badaczach, którzy pracują przy badaniu, a także te o sponsorstwie oraz funkcji monitora.

TRIAL MENU

This is the main section containing all information about the conducted trial (title, acronym, status, description). In addition, in the main tabs of this section, you can find data on the institution that conducts the clinical trial and also information about all participating patients. This is of course not all, because apart from the main part of this section there is also information about the Research Team, sponsoring and the Monitor function.

Data query

To swoisty system zapytań do bazy danych, który zwraca badaczowi lub monitorowi informacje o postępach w badaniu klinicznym. To mogą być błędy, które wystąpiły po którymś z etapów lub komentarze badaczy, dotyczące kwestii, na które powinien zwrócić uwagę monitor lub główny badacz. Jeśli dana czynność zostanie wzbogacona o nowe query, ten etap zostanie zamrożony do czasu, aż osoba do tego uprawniona nie zamknie tego query. System umożliwia dodawanie komentarzy, podejrzenie danych wprowadzonego zapytania, a także wgląd do plików, załączonych do badania.

Data query

It is a specific system of database queries which returns information about progress in the clinical trial to the Researcher or Monitor. This can be errors occurring after one stage or Researchers' comments referring to issues that should be noted by the Monitor or Main Researcher. If a new query is added to a given action, this stage will be suspended until the entitled person closes the query. The system allows you to add comments and view the query data as well as view files attached to the trial.

Wyniki
spoza normy

Pole, zawierające listę wszystkich zapytań, których wynik okazał się być poza ustaloną normą. Lista dostaracza informacji dotyczących tego, jaki ośrodek prowadzi dane badanie kliniczne, przy której wizycie wystąpiła anomalia, w którym sektorze badań to wykryto, a nawet, które pole pokazało niespodziewaną wartość.

RESULTS OUTSIDE
A REFERENCE RANGE

This is a section containing the list of all queries whose results turned out to be outside the reference range. The list delivers information about which institution conducts a given clinical trial, during which visit an anomaly has occurred, on which trial stage it was detected and even which form field contains the unexpected value.

Statystyki

To pole chyba najbardziej będzie różniło się w zależności od klienta. W tej karcie bowiem znajdują się statystyki dotyczące przeprowadzanego badania klinicznego. To, co się tam znajdzie, zależy wyłącznie od sponsora badania, który chciałby mieć wgląd w poszczególne sektory danych. Standardowymi wykresami, które znajdą się u większości klientów, będą pewnie te, mówiące o wieku pacjentów, ich liczbie na osi czasu czy np. rozróżnieniu na płeć. diCELLa eCRF clinical trails wszystkie dane przedstawia w czytelny sposób, dzięki czemu każda uprawniona osoba ma do nich łatwy dostęp.

STATISTICS

This section will probably be the most different depending on customer needs. This tab includes collected statistics on the conducted clinical trial. The content of this section depends only on the trial Sponsor so he can have insight into the desired type of data. The standard graphs found in most customers are ones showing patients' age, their number in time or sex ratio. diCELLa eCRF clinical trials application legibly presents all data so every entitled person has easy access to them.

Często zadawane pytania Frequently Asked Questions

Dowiedz się więcej

FIND OUT MORE

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie osoby biorące udział w badaniu klinicznym, tzn. farmaceuci, lekarze, sponsorzy oraz inni członkowie zespołów badawczych. Taki stan rzeczy jest spowodowany koniecznością weryfikacji wszystkich danych przed przejściem do następnego etapu. Jednakże mogą być Państwo spokojni, że podane informacje nie wyjdą poza system aplikacji, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń.

Access to your data have only people participating in the clinical trial, i.e. pharmacists, doctors, sponsors and other members of the research teams. It is caused by the need for verification of all data before proceeding to the next step of the trial. However, you can be sure that no information will go beyond the application system thanks to the presence of various types of security.

To zależy od podmiotu, jaki jest przez Państwa reprezentowany. W badaniu klinicznym czynny udział biorą jedynie organy do tego powołane, przez co należy rozumieć osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie lub reprezentujące odpowiednie ośrodki. Jeśli firma, która zleca wykonanie badania klinicznego jest, przykładowo, firmą farmaceutyczną, wtedy, najprawdopodobniej, któryś z przedstawicieli będzie uczestniczył w procesie.

It depends on the entity you represent. In the clinical trial, an active part takes only previously appointed organs which means people having appropriate education or representing appropriate institutions. If a company ordering the clinical trial realization is, for example, a pharmaceutical company, then most likely one of the representatives will be involved in the whole process.

Tak. Za pomocą naszej aplikacji można nie tylko generować raporty poszczególnych procesów, które miały miejsce podczas badania, ale także, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, możliwe jest generowanie predykcji, dotyczących wybranych przez siebie elementów badania.

Yes. With our application, one can generate not only reports of individual processes that took place during the trial, but also, thanks to the use of artificial intelligence algorithms, it is possible to generate predictions referring to specified trial elements.

Po nawiązaniu współpracy, klient wykupuje instancję aplikacji, którą może zainstalować na własnym środowisku. Wraz ze wszystkimi potrzebnymi plikami, udostępniana jest także baza danych, z której mogą korzystać właściciel licencji oraz upoważnione przez niego osoby. Taka organizacja potrzebnych komponentów zapewnia niezależność i niezawodność aktualnej wersji aplikacji.

After establishing cooperation, the customer buys an instance of the application that can be installed in any environment. Shared is also a database, together with all needed files, that can be used by the owner of the license and people authorized by him. Such organization of the necessary components ensures the independence and reliability of the current version of the application.

Chcesz zapytać o coś jeszcze?

WOULD YOU LIKE TO ASK ABOUT SOMETHING ELSE?